Od grudnia 2006 każdy kto produkuje i wprowadza do obrotu żywność musi posiadać sprawnie działający system HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli)

PUH TERMIT świadczy swoje usługi na terenie całego kraju dla następujących branż:

 1. przemysł mięsny ( przetwórstwo, handel),

 2. przemysł drobiarski ( przetwórstwo, handel),

 3. przemysł rybny (przetwórstwo, handel),

 4. przemysł mleczarski,

 5. piekarstwo i cukiernictwo,

 6. przetwórstwo owocowo-warzywne wraz z produkcją pierwotną,

 7. młynarstwo,

 8. produkcja soków, napojów, wód mineralnych,

 9. zakłady żywienia zbiorowego i gastronomia,

 10. obrót żywnością. 

Dostosowując zakres usług do potrzeb rynku, jak również wymogów służb sanitarnych harmonizujących polskie ustawodawstwo z prawem UE, Opracowujemy i wdrażamy "Program Zwalczania Szkodników". Wprowadzamy do zakładów systemy zabezpieczeń przed szkodnikami i monitorujemy zgodnie z systemem HACCP oraz zasadami GHP (Zasady Dobrej Praktyki Higieny) i GMP (Zasady Dobrej Praktyki Produkcji).

Profesjonalnie wdrożony i utrzymany system gwarantuje Państwa firmie bezpieczeństwo, obniżenie kosztów, poprawę organizacji pracy, lepszy wizerunek oraz spełnienie wymagań prawnych, a co najważniejsze koniec kłopotów z urzędami kontrolującymi (PIS, UKŻ). Oferowana przez nas usługa jest najtańszą ofertą wdrożenia systemu istniejącą na rynku!!!

CEL PROGRAMU:

"Program zwalczania szkodników" przedstawia opisane procedury, które, jeśli będą systematycznie stosowane, zabezpieczą teren i budynki Zakładu przed: (a) gryzoniami; (b) ptakami; (c) owadami  biegającymi; (d) owadami latającymi, (e) szkodnikami magazynowymi i (f) innymi szkodnikami.

 • Celem "Programu zwalczania szkodników" jest określenie zasad wdrożenia szeroko zakrojonych działań profilaktycznych (prewencyjnych) i interwencyjnych mających na celu niedopuszczenie do migracji szkodników na teren Zakładu oraz do zasiedlenia jego budynków.
 • Celem "Programu zwalczania szkodników" jest stworzenie takiego środowiska na terenie i w budynkach Zakładu, w którym szkodniki nie będą przebywać.

Zasady systemu monitoringowego zwalczania szkodników

Monitoring jest to regularne wykonywanie zaplanowanej sekwencji obserwacji i pomiarów wszystkich aspektów aktywności szkodników w celu uzyskania podstawowych danych, które potrzebne są do oceny dotychczasowych działań i do wykorzystania w przyszłych planach zwalczania szkodników.

Są trzy metody monitoringu:

(1) wywiad
(2) inspekcja wizualna
(3) przegląd urządzeń do monitorowania np:

  • lepowych pułapek na owady biegające,

  • pułapek z atraktantami pokarmowymi i/lub feromonami,

  • karmników deratyzacyjnych,

  • chwytaczy gryzoni (= pułapek żywołownych na gryzonie),

  • lamp owadobójczych.

Celem monitoringu jest

  • rozpoznanie obecności szkodnika: określenie gatunku szkodnika i zlokalizowanie miejsc jego występowania;

  • oszacowanie wielkości populacji szkodnika na podstawie odczytów z urządzeń monitorujących oraz oznak występowania;

  • zmian liczebności populacji szkodnika w czasie, w terenie i w obiektach Zakładu;

  • określenie skuteczność działań korygujących, o ile np. wcześniej zastosowane zabiegi nie przyniosły oczekiwanego rezultatu

Przykładowy plan zwalczania i monitoringu szkodników wraz ze stosowną dokumentacją do wglądu w siedzibie firmy - zapraszamy!

Zapewniamy przygotowanie i prowadzenie rzetelnej dokumentacji, jej systematyczne uzupełnianie i sporządzanie protokołów wymaganych przez służby sanitarne (sanepid) oraz audytorów zewnętrznych - przykładowy zbiór dokumentacji dla zakładu z wdrożonym systemem HACCP i sposób jej prowadzenia do wglądu podczas umówionego spotkania.

Akty prawne związane z GMPGHP, HACCP

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych

  2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

  3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie metod pobierania próbek określonych środków spożywczych do celów urzędowej kontroli zanieczyszczeń oraz przygotowania próbek i wytycznych dla metod analitycznych stosowanych do oznaczania zawartości tych zanieczyszczeń.

  5. Rozporządzenie (WE) nr. 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych

  6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr. 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (tekst mający znaczenie dla EOG)

  7. Rozporządzenie (WE) nr. 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG

  8. Rozporządzenie (WE) nr. 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności

  9. Rozporządzenie (WE) nr. 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności

  10. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

  11. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

  12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania próbek określonych środków spożywczych do celów urzędowej kontroli poziomów zanieczyszczeń oraz przygotowania próbek i wytycznych dla metod analitycznych stosowanych do oznaczania zawartości tych zanieczyszczeń

Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw